News

Wir freuen uns mitteilen zu können, dass wir das Buch "Buoni senza Dio. Guida illustrata alla filosofia umanista" ins Deutsche übersetzt haben.

Gut ohne Gott ist eine kurze, illustrierte Reise in 11 Schritten, die sich an 13- bis 15-jährige Mädchen und Jungen richtet, die sich zum ersten Mal mit ihren Zweifeln an Gott und Religion auseinandersetzen. Denn auch heute noch werden Jugendliche, die sich mit der Möglichkeit des Atheismus auseinandersetzen, oft mit der rhetorischen Frage konfrontiert: "Wenn Du nicht an Gott glaubst, woran glaubst Du dann?”

AHA Lëtzebuerg organises a webinar with Kato MUKASA, Ugandan lawyer and co-founder of the Ugandan Humanist Assocation about "Organized Humanism in Africa: Status & Hope" on 28/02/2022 at 6:30PM (CET)

In this talk, held in English, Kato MUSAKA will be drawing from two of his more recent books: The God Business and the Death of Reason in Africa (2021), and: Modern Humanism, and How to make it work for the People. He will explore the history of religion in Africa, both traditional religions and those imported by colonists, and the effect that religion has had on the lives and the thinking of people in Uganda and further afield throughout Africa. Kato will also talk about his view of practical Humanism, how it should not be restricted to conferences and lecture theatres but be taken to the grassroots where it can be seen in action. Modern Humanism is more concerned with activism and there are several ways through which Humanism can be made more relevant.

More information about the webinar here.

VERLUET OP EE SPEIDEREN DATUM

AHA organiséiert, um 458. Gebuertsdag vum Gallileo Gallilei, ee Webinar mam Manuel HUSS, Grënnungsmember a langjärege Sekretär vun AHA mam Titel "Faszinatioun Stärenhimmel".

Hien zielt eis iwwer seng Tätegkeet als Amateur Astronom an Astrophotograph an eis dobäi déi eng oder aner Foto weisen déi hien selwer gemeet huet. Mer ginn zesummen der Fro no wat de Bléck an de Weltall fir de Mensch bedeit (a fir hien selwer).

Weider Informatiounen zum Webinar fannt der hei.

No 5 Joer Paus sti nees European Humanist Youth Days virun der Dier! Wéinst der globaler COVID 19 Pandemie, wäert et et des Kéiers eng extra spezial online Editioun ginn, déi sech iwwer 1 Mount zitt.

Als Humanisten können wir die Augen nicht verschließen vor der wissenschaftlich belegten Realität der anhaltenden Klimakrise und müssen uns um die Lebensgrundlagen der kommenden Generationen sorgen. Wir begrüßen und unterstützen daher die Young Humanist Climate Action und lassen die Worte junger Humanisten für sich sprechen:

AHA organiséiert ee Webinar mam Christophe LUX iwwer seng Studie zur Aféierung vum Kuer "Vie et Société an de Lëtzebuerger Grondschoulen. Hien huet, am Kader vu senger Masterarbescht op der ULB (Université libre de Bruxelles) an den Sciences de l’Education, erfuerscht wéi d'Léierpersonal d'Aféierung vun dësem neie Kuer erlieft huet a wéi si sech dësem Defi gestallt hunn.

Links: Detailler zum Webinar