AHA organiséiert ee Webinar mam Christophe LUX iwwer seng Studie zur Aféierung vum Kuer "Vie et Société an de Lëtzebuerger Grondschoulen. Hien huet, am Kader vu senger Masterarbescht op der ULB (Université libre de Bruxelles) an den Sciences de l’Education, erfuerscht wéi d'Léierpersonal d'Aféierung vun dësem neie Kuer erlieft huet a wéi si sech dësem Defi gestallt hunn.

Links: Detailler zum Webinar