Wei gesi weltlech Zeremonien zu Lëtzebuerg haut aus? Mir tauschen eis aus mat zwee Zeremoniëmeeschter vu Lëtzebuerg, dem Alexandre Hornbeck an dem Clod Thommes, zu de prakteschen a philosophesche Froen zum Thema.

Links: den integrale Video vum Webinar