engelFir mech gëlt den universellen Humanismus als Liewensphilosophie, eng Philosophie, déi ALL d'Menschen vereent an d’Gesellschaft net a Gleeweger an Ongleeweger deelt. Wann eis Demokratie soll stabiliséiert ginn, brauche mer d’Trennung vu Kierch a Stat, well mer responsabel Mensche brauchen, déi net duerch déi limitéiert Siichtweis vun der Kierch an hierem Denken an Handelen begrenzt ginn. Dofir ennerstëtzen ech d’Opklärung an demno och d’Associatioun AHA!

©2010 Georges Engel (LSAP)
Buergermeeschter vu Suessem